CONTRACT DE PRESTARI SERVICII TURISTICE

Părţile contractante
S.C AGATUR SRL, cu sediul în GALATI , str.G.COSBUC,NR.1, cod unic de înregistrare RO1643810., titulară a Licenţei de turism nr.430, pentru Agenţia de Turism AGATUR , cu sediul în GALATI,Bdul George Cosbuc,nr.1 reprezentată prin AGACHE COSTICA  în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia, şi turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna ……………………………………., domiciliat/domiciliată în ………..……….……………, telefon fix………………..mobil………………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ….… nr. ………..……, eliberat/eliberată de …………..…. la data de ………..…………., au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.

II. Preţul Preţul contractului este ……………………… şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de………………lei, iar plata finală se va face până la data de ……………….…..

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, astfel incat el sa poata opta in maxim 5 zile:

a) Fie pentru rezilierea contractului fara penalitati, caz in care va primi in termen de 7 zile toate sumele platite, exceptie fac sumele prevazute in Art. 4.3 b) Fie pentru acceptarea noilor conditii ale contractului informand despre aceasta agentia de turism in cel mai scurt timp. El poate accepta  inlocuirea actiunii cu una echivalenta, cu una superioara sau cu una inferioara. Pe actiunea de calitate inferioara, agentia va rambursa turistului diferenta de prêt.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de …….. zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;

6. Agentia de turism este raspunzatoare fata de turist pentru buna  executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care o alta agentie de turism sau un alt prestator  de servicii turistice trebuia sa indeplineasca aceste  servicii. Se excepteaza cazul in care neindeplinirile sunt atribuite unui tert care nu este parte in contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute.

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist.  Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor in conformitate cu orarul specific fiecarei unitati de cazare. 3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.In cazul in care majorarea depaseste 10%, turistul poate rezilia contractul cu rambursarea sumelor deja achitate in termen de 7 zile. In cazul in care in majorarea nu depaseste 10% si turistul renunta la excursie, avansul achitat nu este rambursabil.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

A. Pentru pachetele de servicii turistice din Romania: a) 0% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; b) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării; c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă: – renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. – turistul nu se prezinta la locul, data si ora plecarii in excursiei sau la data si ora repatrierii – turistul nu respecta conditiile si legislatia impuse de autoritatile vamale si de frontiera ale tarilor de pe traseul excursiei – turistul nu respecta conditiile generale de vanzare ale agentiei ( acte incomplete sau false, lipsa pasaport, neachitarea integrala a excursiei in termenele stabilite) – turistul, in timpul excursiei nu mai doreste  sa beneficieze de serviciile contractate sau doreste sa renunte la o parte din acestea.

B.  Pentru pachetele de servicii turistice externe si biletele de avion, conditiile de retragere/penalitati sunt mentionate in ANEXA la prezentul contract (in functie de furnizorul de servicii).

2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 3. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 4. In caz de boala, accidente sau deces survenite pe parcursul desfasurarii programului turistic, cheltuielile rezultate  de aceste evenimente revin exclusiv turistului. 5. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 6. Turistul poate sa opteze pentru incheierea politei de asigurare STORNO, care se va mentiona in ANEXA la prezentul contract.

VI. Reclamaţii 1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt(in ziua in care s-au constatat neregulile )  atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). 2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau  falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP , Polita seria I, nr. 29905, valabila de la 09.07.2014 pana la 08.07.2015.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz; b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

IX.    Forta majora Se considera forta majora, caz in care Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare, urmatoarele: calamitati naturale, greve razboaie, schimbari politice, intarzieri in traficul aerian sau anulari ale anumitor curse aeriene, terestre sau maritima, inchiderea temporara a traficului rutier, feroviar sau aerian, modificarea far preaviz sau suspendarea pe o anumita perioada a activitatii oficiilor consulare sau reprezentantelor oficiale ale tarii de destinatie pe teritoriul Romaniei.

X. Dispoziţii finale 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare si a Ordonanţei Guvernului nr.516/2005.

Agenţia,                                                              Turist, Denumire agentie AGATUR                                      Numele …………………………… Reprezentant                                                         Prenumele ………………………

Abonează-te la newsletter